ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je 

 

Ing. Ján Kutlák – KEJAdom
Park garbiarov 105/6
956 18 Bošany

IČO: 43 213 286
DIČ: 1077010539
IČ DPH: SK1077010539
(ďalej len: „prevádzkovateľ“)
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Tel.:   0907568858
Email: kejadom@kejadom.sk

Adresa prevádzky:  Interiérové štúdio, Hviezdoslavova 53, 956 31 Krušovce

 

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme ?

 

  1. Žiadosti, cenové ponuky a dopyty prostredníctvom webového formulára, e-mailu, alebo telefónu

Povinné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefón

Osobné údaje z objednávky tovaru, alebo služby prípadne cenovej ponuky sú spracúvané po dobu vybavenia tejto objednávky a v zákonnej lehote na vybavenie reklamácie, maximálne však 5 rokov.

 

  1. Fakturácia a ekonomické náležitosti

Osobné údaje z faktúr za objednaný tovar a služby, sú spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností       (§ 74 ods. 1 zákona o DPH).

 

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame ?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z obchodného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto vzťahu. 

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na Vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.           V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame Vaše údaje do doby odvolania Vášho súhlasu. 

 

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 

Posielanie osobných údajov tretím osobám

Na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom sú osobné údaje poskytované

Sprostredkovateľovi:  Helena Poláková EKOTOP, IČO: 35 038 519, na účely spracovania účtovníctva.

Sprostredkovateľovi: Anna Kutláková, IČO: 48 068 152, administratívne a kancelárske práce, fakturácia.

Sprostredkovateľovi: Ján Slovák, IČO: 43 108 440, vyskladnenie a dovoz tovaru.

 

 

 

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli Vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.  

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného, alebo obchodného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z týchto vzťahov. 

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

  • právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov
  • právo na prístup k údajom
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania
  • právo vzniesť námietku
  • právo na podanie sťažnosti
  • právo na prenos údajov
  • právo na doplnenie a opravu

 

Ak sú Vaše údaje nesprávne uvedené môžete nás  kontaktovať na e-mailovú adresu kejadom@kejadom.sk a požiadať o ich opravu a doplnenie. 

 

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o Vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy kejadom@kejadom.sk

Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, čím nie je dotknutá povinnosť uchovávať osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho záznamu a ich uchovávanie je povinné na základe osobitného zákona (napr. faktúry).
Máte právo namietať spracovanie Vašich osobných údajov  vrátane profilovania. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

 

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.

 

Všetky práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, upravuje §21 až §28 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.